CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trung tâm pháp lý sẽ cụ thể các vấn đề pháp lý liên quan về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT như sau:

1. Những trường hợp chấm dứt

Căn cứ Khoản 1, Điều 206 Luật doanh nghiệp 2014 thì có 02 trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sau đây:

  • Theo quyết định của doanh nghiệp; hoặc
  • Theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Quy trình thực hiện

Bước 1: Thông qua quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (Đối với trường hợp thu hồi thì không cần thông qua).

Bước 2: Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật:

  • Lập danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (Đối chiếu công nợ, chốt sổ BHXH, nợ ngân hàng…)
  • Lập danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.

Bước 3: Thực hiện thủ tục đóng mã số thuế, chốt thuế, xác nhận chi nhánh không nợ thuế từ bên phía chi cục thuế.

Bước 4: Căn cứ Khoản 1, Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì:

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo hồ sơ đã quy định.

3. Lưu ý:

  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
  • Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.
  • Phải có Quyết định của HĐTV/HĐQT/Chủ sở hữu/Chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh.

Kết luận: Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định tại Điều 206 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP và yêu cầu tại thủ tục số 56 mục I, phần B Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây:

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

Liên quan