ĐĂNG KÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Cần đăng kí các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao độngSau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể hóa nội dung trên theo Bộ luật lao động 2012; Nghị định 44/2016/NĐ-CP; Nghị định 140/2018/NĐ-CP; Nghị định 45/2013/NĐ-CP, Thông tư 08/2017/TT-BQP

1. Một số khái niệm cơ bản

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là hoạt động kỹ thuật thực hiện theo quy trình nhất định (sau đây gọi là quy trình kiểm định) nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp về tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật. (khoản 2 Điều 15 NĐ 45/2013/NĐ-CP).

Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. (khoản 1 Điều 15 NĐ 45/2013/NĐ-CP).

2. Quy định chung

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 08/2017/TT-BQP ghi nhận các trường hợp phải kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như sau:

– Lần đầu trước khi đưa đối tượng kiểm định vào sử dụng.

– Định kỳ khi đối tượng kiểm định đến hạn kiểm định lại.

– Sau khi lắp đặt lại đối tượng kiểm định hoặc có cải tạo, sửa chữa làm thay đổi kết cấu, thông số kỹ thuật của đối tượng kiểm định.

– Theo yêu cầu của đơn vị sử dụng hoặc theo yêu cầu của Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội.

Lưu ý:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư 08/2017/TT-BQP thì dừng kiểm định, dừng hoạt động đối với đối tượng kiểm định trong các trường  hợp sau:

– Dừng hoạt động đối tượng kiểm định trong các trường hợp: Hết hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận kết quả kiểm định; sau khi đã khắc phục mà đối tượng kiểm định vẫn không đạt yêu cầu;

– Dừng kiểm định trong trường hợp phát hiện đối tượng kiểm định không đủ các yếu tố kỹ thuật an toàn hoặc có nguy cơ dẫn đến sự cố, tai nạn lao động.

3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Tổ chức. cá nhân để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP như sau:

– Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

– Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

– Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải có thời gian làm kiểm định viên tối thiểu 02 năm.

Lưu ý:

Các thiết bị, nhân lực nêu trên chỉ được sử dụng để làm điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với một tổ chức.

4. Đăng ký đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Đăng ký đối tượng kiểm định theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 08/2017/TT-BQP sau khi kiểm định kỹ thuật an toàn lao động lần đầu đạt yêu cầu:

– Trước khi đưa vào sử dụng phải đăng ký với Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội;

– Việc đăng ký chỉ thực hiện một lần đối với mỗi đối tượng.

Lưu ý:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 08/2017/TT-BQP phải đăng ký lại trong các trường hợp sau:

– Thay đổi đơn vị quản lý;

– Sau khi cải tạo, sửa chữa làm thay đổi kết cấu, thông số kỹ thuật của đối tượng kiểm định đã đăng ký.

Kết luận: Đăng kí các đối tượng kiểm định an toàn lao động sẽ có những quy định cụ thể của Bộ luật lao động 2012 phải tuân thủ các điều kiện tại Bộ luật lao động 2012; Nghị định 44/2016/NĐ-CP; Nghị định 140/2018/NĐ-CP; Nghị định 45/2013/NĐ-CPThông tư 08/2017/TT-BQP

Chi tiết trình tự, hồ sơ, biểu mẫu, thực hiện tại đây:

Đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Liên quan