ĐĂNG KÝ THUẾ TRONG TRƯỜNG HỢP TẠM NGỪNG KINH DOANH

Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh là thủ tục hành chính mà tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh cần phải thực hiện. Việc thực hiện thủ tục này được thể hiện theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể những nội dung như sau:

1. Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Căn cứ khoản 1 Điều 21 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định:

– Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn ghi trong thông báo phải có thông báo bằng văn bản mẫu số 23/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và cơ quan cấp Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn.

Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 (một) ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

2. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định:

– Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 (một) năm.

– Sau khi hết thời hạn ghi trên thông báo, nếu tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải gửi thông báo tiếp cho cơ quan thuế và cơ quan cấp Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh kỳ tiếp theo.

-Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là 01 (một) ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 (hai) năm.

Lưu ý: Căn cứ khoản 3 Điều 21 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và cá nhân khi tạm ngừng kinh doanh nếu có mã số thuế nộp thay thì mã số thuế nộp thay được Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động cập nhật theo mã số thuế của người nộp thuế.

Kết luận: Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh là thủ tục hành chính mà tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh cần phải thực hiện. Khi thực hiệncá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh cần xem quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.

 Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây: Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Liên quan