ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khoản 9 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động. Tuy nhiên theo Điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đối tượng hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp bao gồm:

  • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn/không có thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 – 12 tháng;
  • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 – 03 tháng;
  • Cán bộ, công chức, viên chức;
  • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân;
  • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
  • Người quản lý doanh nghiệp, người điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Theo quy định tại Điều 46 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện:

  • Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh nghề nghiệp nêu trên.
Liên quan