QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CUỐI NĂM 2020

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ phải được tiến hành trước ngày 15/12/2020, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm căn cứ quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP. Dữ Liệu Pháp Lý xin thông tin đến quý Khách Hàng quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ này.

Liên quan