TỔNG HỢP LUẬT VÀ BỘ LUẬT SẼ CÓ HIỆU LỰC VÀO NĂM 2021

Dữ Liệu Pháp Lý xin giới thiệu đến Quý khách hàng các Luật và Bộ Luật sẽ có hiệu lực trong năm 2021 để Quý khách hàng kịp thời cập nhật những thay đổi liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình và có sự điểu chỉnh thích hợp.

1 Luật Đầu tư 2020 Ngày ban hành: 17/06/2020

Ngày hiệu lực: 01/01/2021

2 Luật Doanh Nghiệp 2020 Ngày ban hành: 17/06/2020

Ngày hiệu lực: 01/01/2021

3 Luật Thanh niên 2020 Ngày ban hành: 16/06/2020

Ngày hiệu lực: 01/01/2021

4 Luật Giám định tư pháp (Có sửa đổi, bổ sung) Ngày ban hành: 10/06/2020

Ngày hiệu lực: 01/01/2021

5 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 Ngày ban hành: 18/06/2020

Ngày hiệu lực: 01/01/2021

6 Luật xây dựng (Có sửa đổi, bổ sung) Ngày ban hành: 17/06/2020

Ngày hiệu lực: 01/01/2021

7 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Có sửa đổi, bổ sung) Ngày ban hành: 18/06/2020

Ngày hiệu lực: 01/01/2021

8 Luật tổ chức Quốc hội (Có sửa đổi, bổ sung) Ngày ban hành: 19/06/2020

Ngày hiệu lực: 01/01/2021

9 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 Ngày ban hành: 16/06/2020

Ngày hiệu lực: 01/01/2021

10 Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (Có sửa đổi, bổ sung) Ngày ban hành: 17/06/2020

Ngày hiệu lực: 01/07/2021

11 Luật chứng khoán 2019 Ngày ban hành: 26/11/2019

Ngày hiệu lực: 01/01/2021

12 Bộ luật lao động 2019 Ngày ban hành: 20/11/2019

Ngày hiệu lực: 01/01/2021

Liên quan