TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC NGHỊ ĐỊNH & THÔNG TƯ BAN HÀNH TRONG THÁNG 9/2021

Dữ Liệu Pháp Lý xin giới thiệu đến Quý khách hàng những Nghị định và Thông tư được ban hành trong tháng 9/2021.

I. Nghị định: 

STT Nghị định Hiệu lực
1. Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật Ban hành: 25/09/2021

Hiệu lực: 01/12/2021

 

2. Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
Ban hành: 25/09/2021
Hiệu lực: 01/01/2022

 

3.

Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Ban hành: 22/09/2021

Hiệu lực: 30/11/2021

4.

Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2021-2022

Ban hành: 13/09/2021

Hiệu lực: 13/09/2021

5.

Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: 06/09/2021

 

II. Thông tư: 

STT Thông tư Hiệu lực
1. Thông tư 10/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Ban hành: 28/09/2021

Hiệu lực: 19/11/2021

 

2. Thông tư 16/2021/TT-BTNMT quy định về xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành: 27/09/2021

Hiệu lực: 15/11/2021

 

3. Thông tư 21/2021/TT-BGTVT quy định về mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 26/09/2021

Hiệu lực: 26/09/2021

 

4. Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 24/09/2021

Hiệu lực: 15/11/2021

 

5. Thông tư 79/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Thông tư 81/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 21/09/2021

Hiệu lực: 15/11/2021

 

6. Thông tư 121/2021/TT-BQP về Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: 05/11/2021

 

7.

Thông tư 122/2021/TT-BQP hướng dẫn xác định Đơn giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom mìn vật nổ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: 05/11/2021

8.

Thông tư 123/2021/TT-BQP hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: 05/11/2021

9.

Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: 01/11/2021

10.

Thông tư 20/2021/TT-BGTVT về Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ban hành: 22/09/2021

Hiệu lực: 10/11/2021

11.

Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT về bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: 06/11/2021

12.

Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ban hành: 17/09/2021

Hiệu lực: 02/11/2021

13.

Thông tư 77/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ban hành: 17/09/2021

Hiệu lực: 03/11/2021

14.

Thông tư 13/2021/TT-BYT quy định về cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ban hành: 16/09/2021

Hiệu lực: 16/09/2021

15.

Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ban hành: 08/09/2021

Hiệu lực: 01/11/2021

16.

Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ban hành: 15/09/2021

Hiệu lực: 01/11/2021

17.

Thông tư 19/2021/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ban hành: 14/09/2021

Hiệu lực: 01/11/2021

18.

Thông tư 18/2021/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ban hành: 14/09/2021

Hiệu lực: 01/11/2021

19.

Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ban hành: 08/09/2021

Hiệu lực: 01/12/2021

20.

Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ban hành: 08/09/2021

Hiệu lực: 24/10/2021

21.

Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ban hành: 08/09/2021

Hiệu lực: 24/10/2021

22.

Thông tư 14/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ban hành: 08/09/2021

Hiệu lực: 01/11/2021

23.

Thông tư 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ban hành: 08/09/2021

Hiệu lực: 01/11/2021

24.

Thông tư 14/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: 07/09/2021

25.

Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ban hành: 17/09/2021

Hiệu lực: 01/07/2022

 

26.

Thông tư 75/2021/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ban hành: 09/09/2021

Hiệu lực: 25/10/2021

 

Dữ Liệu Pháp Lý trân trọng gửi đến quý khách!

Liên quan