CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu của mình, chủ đầu tư dự án hoàn toàn có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho một nhà đầu tư khác. Khi thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng cần phải thực hiện thủ tục thay đổi nhà đầu tư với cơ quan đăng ký đầu tư. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể các vấn đề pháp lý liên quan về việc chuyển nhượng dự án đầu tư theo Quyết định 1038/QĐ-BKHĐTLuật đầu tư 2014Nghị định 118/2015/NĐ-CP và Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT như sau:

1. Những điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật đầu tư 2014 thì nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động. Cụ thể theo quy định Khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư 2014 những trường hợp chấm dứt hoạt động bao gồm:

 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
 • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
 • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động (khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật đầu tư 2014):

a. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:
+ Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (theo Luật di sản văn hóa);
+ Để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về môi trường;
+ Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động;
+ Theo quyết định, bản án của Tòa án, Trọng tài;
+ Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm.

b. Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 • Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư;
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài

– Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

– Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

Chi tiết về điều kiện đất đai vui lòng xem tại đây:

– Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

2. Quy trình, thủ tục

 • Nhà đầu tư tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nhà đầu tư với cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Trường hợp chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:
– Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư đó thì thực hiện thủ tục cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau đó thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

– Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Nhà đầu tư có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND nhưng không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ dự án đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành.

– Đối với việc chuyển nhượng dự án gắn với việc chuyển nhượng tổ chức kinh tế

+ Trường hợp chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì khi chuyển nhượng dự án sẽ đồng thời chuyển nhượng tổ chức kinh tế thông qua việc chuyển nhượng vốn góp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, đối với việc chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất thì phải theo quy định của Luật đất đai.

Chi tiết xem thủ tục góp vốn tại đây

+ Trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì khi chuyển nhượng dự án, tổ chức kinh tế sẽ được giải quyết theo thủ tục mua bán, sáp nhập hoặc thực hiện việc giải thể theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và bên nhận chuyển nhượng tiếp tục triển khai dự án đầu tư đó trên cơ sở thành lập tổ chức kinh tế mới hoặc tổ chức kinh tế của mình.

Chi tiết xem thủ tục mua bán, sáp nhập giải thể tại đây

Chi tiết thành lập tổ chức kinh tế mới tại đây

Kết luận: Khi chuyển nhượng dự án đầu tư doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định tại Điều 45 Luật đầu tư 2014, Điều 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và yêu cầu tại thủ 11 mục 1 và mục 2 của mục III phần B Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây:

Hồ sơ thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Hồ sơ thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan